Reglement

REGLEMENT KUSSENGEVECHT TOERNOOI 2024

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dusk till Dawn (de organisatie) en de bezoekers van het Kussengevecht toernooi. Het Kussengevecht toernooi 2024 wordt georganiseerd door Dusk till Dawn, een handelsnaam van JCK Brand Company B.V.

Waar gesproken wordt van deelnemer(s), begeleiders, vrijwilligers e.d. geldt m/v.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

Deelname

 1. Inschrijving voor het Kussengevecht toernooi is persoonsgebonden. De op naam toegewezen inschrijving is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door Dusk till Dawn aan te wijzen manier.
 2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade is de loper zelf aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan het Kussengevecht toernooi geschiedt voor eigen risico. Dusk till Dawn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van Dusk till Dawn. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Sponsors van dit evenement, de terreinbeheerders en de gemeente waarin het Kussengevecht toernooi plaats vindt, zijn op dezelfde voet als Dusk till Dawn uitgesloten van aansprakelijkheid.
 3. De toernooileiding of Dusk till Dawn behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele Kussengevecht toernooi af te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Het besluit van Dusk till Dawn om het Kussengevecht toernooi geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, c.q. schade.
 4. De toernooileiding of Dusk till Dawn heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het toernooi te halen. De medische staf of Dusk till Dawn heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het toernooi te ontzeggen. Het oordeel van Dusk till Dawn is niet aanvechtbaar.

Uitslagen

 1. De uitslagen van het toernooi worden bepaald door de winnaars van de gevechtsrondes.
 2. Handhaving van de gevechten is ter beoordeling van Dusk till Dawn.

Gebruik deelnemersgegevens en beeldmateriaal van deelnemers

 1. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een Kussengevecht toernooi bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internet-inschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen.
 2. Dusk till Dawn kan een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht geven alle deelnemers tijdens het Kussengevecht toernooi te fotograferen en te filmen op het terrein. Iedereen kan in dat geval in de week na het Kussengevecht toernooi in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s en video’s downloaden van internet. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 3. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het Kussengevecht toernooi gemaakte foto’s en video’s.
 4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van Dusk till Dawn ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Overige bepalingen

 1. Instructies van politie, wedstrijdleiding, en medewerkers in de organisatie van moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 2. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het Kussengevecht toernooi onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Dusk till Dawn of de toernooileiding.

Dutch Deluxe Design

Klantenservice

Maandag – Vrijdag 09:00 – 17:00 uur

Nederland • +31 (0)26 – 78 56 429
Internationaal • +31 (0)26 – 78 56 429

E-mail • klantenservice@dusk-dawn.nl
Webcare • @dutchdeluxedesign

 

Social Media

Volg ons op social media en wees als eerste op de hoogte van Dusk till Dawn nieuws, acties en andere spannende ontwikkelingen.